Processäkerhet

Processäkerhet handlar om att förebygga olyckor, haverier och störningar i processanläggningar som kan leda till skador på människa, miljö eller egendom genom brand, explosion, utsläpp av skadliga ämnen. Att hantera processrisker i industrin på ett effektivt sätt kräver förståelse av den tekniska utformningen av en anläggning, verksamhetens organisation och människors roll. Dessa samverkar och påverkar varandra och ska därför beaktas tillsammans.

Vi har erfarenhet och kompetens inom riskhantering, krisberedskap och incident utredning. 

Vi hjälper till att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att :

  • förhindra att en farlig situation uppstår genom att identifiera och eliminera potentiella hot och sårbarheter  
  • undvika att en farlig situation eskalerar genom att ha tydliga rutiner, kommunikation och samverkan
  • begränsa konsekvenserna av en farlig situation genom att ha effektiva åtgärdsplaner, resurser och stöd


Personsäkerhet och processäkerhet är två viktiga begrepp inom arbetsmiljö och riskhantering. Personsäkerhet handlar om att skydda människor från skador eller olyckor som kan uppstå på grund av farliga ämnen, maskiner, verktyg eller arbetsmetoder. Processäkerhet handlar om att förebygga och kontrollera störningar eller haverier i tekniska system eller processer som kan leda till allvarliga konsekvenser för människor, miljö eller egendom. Båda typerna av säkerhet kräver en systematisk analys av risker, en planering av åtgärder och en uppföljning av resultat. Skillnaden mellan dem är att personsäkerhet fokuserar på den individuella nivån, medan processäkerhet fokuserar på den organisatoriska eller samhälleliga nivån. 

  Processäkerhet och kritisk utrustning är viktiga begrepp inom industriell verksamhet.

Kritisk utrustning är den utrustning som är nödvändig för att upprätthålla en säker och effektiv process.

Om kritisk utrustning fallerar eller inte fungerar som den ska, kan det leda till processavbrott, produktionsförluster eller olyckor. Därför är det viktigt att identifiera, övervaka och underhålla kritisk utrustning på ett systematiskt sätt.


Vi hjälper dig identifiera och hantera risker


Riskanalyser

 HAZOP, LOPA, Grovanalys, What If, FMEA


Vi leder riskanalyser vid olika typer av projekt

Identifiering av risker vid hantering av brandfarlig vara
Vi hjälper till att revidera befintliga riskanalyser i verksamhet