safe exit
din hse partner  
MED SÄKERHET I FOKUS

Vi hjälper er att nå nya nivåer inom säkerhetsarbetet

TRYGGHET FÖR DIG

Risker med slutna utrymmen

Det finns flertalet risker med slutna utrymmen.  Innan arbeten i slutna utrymmen påbörjas krävs noggranna förberedelser för att skydda personalen och undvika olyckor.

Risker

Låg syrenivå

Bristen på ventilation i slutna utrymmen innebär att inandningsluften ofta är syrefattig.
Dessutom kan giftiga gaser som frisätts medan arbetet pågår också påverka syrehalten i luften och få denna att sjunka ytterligare.
När syrehalten i luften sjunker för mycket uppstår risk för syrebrist.

Små in- och utgångar

Om evakuering måste ske behöver det gå fort. Problemet är att slutna utrymmen för det mesta är svåra att fly från.

Små in- och utgångar, låga tak och trånga arbetsutrymmen gör det svårt att röra sig ordentligt.
Om det uppstår akut fara blir det därför komplicerat att snabbt lämna platsen.

Säkerhetsförhållandena kan snabbt ändras

Säkerhetsförhållandena i slutna utrymmen kan snabbt ändras och det gäller att vara observant på farliga situationer som uppstår.

Riskfyllda situationer kan till exempel uppstå på grund av arbetet som utförs (kemiska och mikrobiologiska riskämnen som bildas/frisätts) eller på grund av yttre omständigheter som gasutsläpp eller stigande vattennivåer.

Förberedelse minskar olycksrisker 

Arbeten i slutna utrymmen bör aldrig påbörjas utan vissa förberedelser: 

riskbedömningar, arbetsbeskrivningar, personalutbildningar, arbetstillstånd, etc. 

•Riskbedömning
•Säkerhetsutbildning
•Arbetstillstånd
•Träning (kontinuerligt)
•Besiktad och rätt utrustning