SLUTNA UTRYMMEN
MED SÄKERHET I FOKUS

Vi hjälper er att nå nya nivåer inom säkerhetsarbetet

TRYGGHET FÖR DIG

Ett Slutet utrymme (Confined Space) 

  • Ett utrymme som är väsentligen (dock ej alltid) slutet
  • Innehåller hälso-och/eller säkerhetsrisker
  • Har inte utformats för att medarbetare ska vistas där längre tider
  • Har begränsade eller blockerade in-eller utgångar
  • Är tillräckligt stort för att en person ska få plats i det och utföra arbete
  • Har begränsad luftcirkulation    

SLUTNA UTRYMMEN FÖREKOMMER I FLERTALET BRANSCHER

Följande definieras som slutna utrymmen:

•Processkärl såsom tankar, värmeväxlare, kolonner, ångpannor, silos och reaktorer
•Schakt
•Djupa gropar
•Grova rör

Några exempel på potentiella riskmiljöer i olika branscher kan vara:

•Jordbruksbranschen   (silor, brunnar, gropar)
•Livsmedelsindustrin   (behållare, källare, kylrum)
•Kemikalieindustrin   (lagringskärl, cisterner, reaktorer)
•Vattenreningsindustrin   (rör, avloppsledningar, tankar)
•Avfallsindustrin   (containrar, sopförvaringsutrymmen)
•Transportbranschen  (lastutrymmen, containrar)
•Fastighetsbranschen   (kryputrymmen, källare)

Slutet utrymme - högriskarbete

Arbete i slutna utrymmen görs främst för förebyggande och avhjälpande underhåll, reparation, inspektion, rengöring och rensning. Trots ett flertal förebyggande insatser för att arbeten i slutna utrymmen ska kunna genomföras säkert, så visar den senaste statistiken att det fortfarande förekommer dödliga incidenter i slutna utrymmen. En analys av rapporterade olyckor och skador i samband med arbete i slutna utrymmen, visar att personal som arbetar i slutna utrymmen utan tillräcklig kunskap, utbildning och personlig skyddsutrustning, utsätter sig för stora risker (Nano & Derudi, 2012). 

Läs mer om detta i Examensarbete nr. 2017:113 KTH Kungliga Tekniska Högskola 
"Utveckling av ett verktyg för att förebygga risker i slutna utrymmen vid ett tillverkningsföretag" av Lily Levy Gulli och M. Saeidyfar utfört 2017. 

Arbetet visar företagens svårighet med arbete och strategival för arbete gällande slutna utrymmen. 
Ska man använda egen personal som vakt eller ska man hyra in?


Risker

Det finns flertalet risker med slutna utrymmen.  Innan arbeten i slutna utrymmen påbörjas krävs noggranna förberedelser för att skydda personalen och undvika olyckor. Riskanalys och räddningsplan måste finnas innan inträde i slutet utrymme.