FÖR SÄKER INSTIGNING I SLUTET UTRYMME
MED SÄKERHET I FOKUS

Vi hjälper er att nå nya nivåer inom säkerhetsarbetet

TRYGGHET FÖR DIG

 Vår ambition är att organisationen själv ska klara av att utföra räddning
- det ska vara enkelt att rädda sin kollega 


Vi inventerar och kartlägger slutna utrymmen
Vi risk analyserar arbetsmomenten som utförs i utrymmet 
Vi tar fram räddningsplaner för de specifika objekten som organisationens egen personal ska kunna använda

Vi genomför utbildning och stöttar vid behov


Vi hjälper självklart till om det behövs!
Du ska känna dig trygg med oss som luckvakt och instigningsledare

För oss går säkerheten först, för din trygghet

 i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker ställs krav på arbetsgivaren gällande slutna utrymmen

Om arbetet utförs på en arbetsplats där flera företag är verksamma får arbetet inte påbörjas innan den som har samordningsansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen har fått information om riskerna, vilka instruktioner som finns och godkänt arbetet.

Vid arbete inuti cistern, brunn, silo eller lastutrymme där det förekommer brandfarliga vätskor krävs:

skriftligt arbetstillstånd från arbetsgivaren eller någon annan som arbetsgivaren bestämt 
innan arbetet påbörjas att det skriftliga arbetstillståndet innehåller de arbets- och skyddsinstruktioner och villkor
som behövs för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt 

Arbetstillståndet ska undertecknas eller signeras som ett intyg på att den som ska göra arbetet tagit del av och kommer att följa instruktionerna.
Undertecknat arbetstillstånd ska sparas minst tre månader efter avslutat arbete.

Varför behövs en luckvakt?

Luckvakten är livlinan till den som jobbar i det slutna utrymmet. Luckvakten ska snabbt kunna påbörja räddning vid en oförutsedd händelse i det slutna utrymmet. Luckvakten har kunskap om fallskyddsutrustningen och har säkerställt att den har riggats på rätt sätt inför oförutsedd händelse.

Luckvaktens ansvar
  • Kontroll att riskanlys är utförd
  • Kontroll att fallskyddsutrustning är ok för den specifika uppgiften
  • påbörja räddning vid oförutsedd händelse